Jesteśmy umundurowaną formacją społeczno- polityczną.

Od szarego, bezkształtnego ogółu wyróżnia nas jeden istotny szczegół, dzięki któremu mamy prawo nosić głowę wysoko i chodzić dumnie, ponieważ jesteśmy bohaterami. I wcale nie musimy nikomu tego udowadniać czy mówić o tym głośno. Inni już to za nas zrobili.


Jesteśmy dawcami krwi, legionem dobroczyńców. Elitą społeczeństwa.


Od lat bezinteresownie ratujemy ludzkie życie, traktując ten fakt jako służbę stanowiącą dla nas największy honor. Zamiast na kolanach wznosić błagalne modły do bóstw, co do których istnienia nie ma jakiejkolwiek pewności i prosić o cud- tworzymy go własnoręcznie. Z igłę wbitą w żyłę. Każdym zaciśnięciem pięści i przelanymi kroplami ratujemy potrzebujących, pławiąc się w rozkosznej świadomości swej niezwykłości, szlachetności i bohaterstwa.


Jednocześnie stajemy w opozycji do każdej zinstytucjonalizowanej organizacji religijnej.

Postulujemy zaprzestanie finansowania kościoła przez państwo i budowę muru oddzielającego obie te instytucje.


Zakładamy nasze mundury z dumą, prezentując osiągnięte stopnie, gdyż każda kolejna belka czy gwiazdka na pogonie organizacyjnej koszuli to kropla bezinteresownego dobra, która, o czym jesteśmy bezwzględnie przekonani, uratowała czyjeś istnienie.


Pragniemy dotrzeć do wszystkich tych, szczególnie młodzieży, którym bliska jest nasza idea.

Aby zwiększyć naszą skuteczność, swą działalność chcemy prowadzić jako partia polityczna.


Ty- nie musisz nam zazdrościć.

Możesz zostać jednym z nas.


Statut partii politycznej Służba Społeczna Honorowych Dawców Krwi

Żandarmeria Obywatelska.


Art.1. Powołujemy do życia partię polityczną, której pełna nazwa brzmi:

Służba Społeczna Honorowych Dawców Krwi Żandarmeria Obywatelska, w dalszych postanowieniach niniejszego statutu zwana Żandarmerią lub Żandarmerią Obywatelską.


Art.2. Celem Żandarmerii  jest budowa państwa polskiego gwarantującego obywatelom życie

w kraju świeckim, wolnym od religijnego zabobonu i wszechobecnych symboli religijnych.

Kraju, w którym przedstawiciele jednej religii nie będą traktowani priorytetowo.

Państwa, w którym edukacja, zdrowy rozsądek i własne sumienie, stawiane będą ponad religijnymi dogmatami. Propagować będziemy honorowe krwiodawstwo. Pragniemy promować rodzimą tradycję i kulturę. Chronić chcemy naturalne prawa do życia, własności i wolności.

Postulujemy  prawo do posiadania i noszenia broni.


Art.3. Terenem działania Żandarmerii jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także pozostałych krajów, z poszanowaniem praw w nich obowiązujących.


Art.4. Partia może używać skrótu nazwy: zandarmeria.org.


Art.5. Oficjalna strona internetowa Żandarmerii to: www.zandarmeria.org.


Art.6. Żandarmeria posługuje się grafiką i sztandarem, których wzory załączone są do niniejszego statutu.


Art.7Siedzibą Żandarmerii jest miejscowość Tuszyny, gmina Świekatowo, województwo kujawsko-pomorskie.


Art.8. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


Art.9. Członkiem Żandarmerii, zwanym w dalszej części Funkcjonariuszem, może być Honorowy Dawca Krwi, lub inna osoba fizyczna popierająca ideę krwiodawstwa, która ze względów zdrowotnych lub innych nie może oddawać krwi, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim, która złoży deklarację członkowską, w formie formularza internetowego lub pisemnie.


Art.10. Funkcjonariusz Żandarmerii może utracić członkostwo na wniosek własny,

w przypadku zgonu lub na podstawie uchwały Komendy Głównej o wykluczeniu. Komenda Główna może podjąć uchwałę o wykluczeniu z partii w przypadku gdy Funkcjonariusz narusza zapisy statutu, nie uiszcza ustalonych składek.


Art.11. Wykluczony funkcjonariusz Żandarmerii może od uchwały Komendy Głównej odwołać się do Sądu Partyjnego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o uchwale. Uchwała Sądu Partyjnego jest ostateczna.


Art.12. Każdy funkcjonariusz Żandarmerii może w dowolnym momencie wystąpić z partii.


Art.13. Wszyscy funkcjonariusze Żandarmerii mają prawo:

  1. wpływania na kierunki działalności Żandarmerii
  2. czynnego i biernego wyboru do jej władz
  3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności
  4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności partii
  5. korzystania ze wsparcia Żandarmerii


Art.14. Funkcjonariusze Żandarmerii mają obowiązek:

  1. być aktywnym honorowym dawcą krwi
  2. pozyskiwać nowych Funkcjonariuszy
  3. dbać o dobre imię organizacji i czynnie uczestniczyć w jej pracach
  4. udzielić natychmiastowej pomocy potrzebującym jej Funkcjonariuszom, jeżeli zachodzi taka konieczność
  5. występować publicznie w imieniu partii wyłącznie w stroju organizacyjnym, wraz ze stopniem służbowym, według wzorów określonych przez Komendę Główną


Art.15. Organami Żandarmerii Obywatelskiej są: Komendant Główny, Komenda Główna Sąd Partyjny, Komisja Rewizyjna, Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej.

Funkcje w organach mogą pełnić tylko funkcjonariusze partii.

Komendant Główny oraz osoby wchodzące w skład Komendy Głównej, Sądu Partyjnego, Komisji Rewizyjnej pełnią swoje obowiązki do czasu powołania zgodnie z prawem i postanowieniami Statutu ich następców.  


Art.16. Komendant Główny Żandarmerii Obywatelskiej jest organem jednoosobowym, którego kadencja wynosi pięć lata.

Komendant Główny jest zarazem członkiem Komendy Głównej.

Komendant Główny reprezentuje partię na zewnątrz.


Art.17. Komenda Główna jest organem 5-osobowym, którego kadencja wynosi pięć

lat. Funkcjonariusze Komendy Głównej są wybierani przez Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej. Spośród osób wybranych do Komendy Głównej funkcjonariusze powołują i odwołują spośród siebie: Komendanta Głównego, Zastępcę Komendanta, Sekretarza i Skarbnika.


Art.18. Komenda Główna jest uprawniona do reprezentacji partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w sposób opisany w Statucie.


Art.19. Każdy funkcjonariusz Komendy Głównej samodzielnie jest uprawniony do

składania oświadczeń woli w imieniu Żandarmerii Obywatelskiej. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Komendant Główny działając łącznie ze Skarbnikiem, lub Zastępca Komendanta działając łącznie ze Skarbnikiem, lub Sekretarz działając łącznie ze Skarbnikiem.


Art.20. Komendant Główny Żandarmerii Obywatelskiej może zwoływać posiedzenia wszystkich organów kolegialnych partii, kieruje pracami Komendy Głównej partii.


Art.21. Komenda Główna organizuje działalność partii, ustala wysokość składek

członkowskich, tworzy i zarządza funduszami partii, uchwala program partii, uchwala

regulaminy działania wszystkich organów partii, struktur terenowych oraz spotkań

doradczych, przyjmuje w poczet nowych funkcjonariuszy i wyklucza obecnych funkcjonariuszy z partii, może zwoływać posiedzenia wszystkich organów kolegialnych partii oraz struktur terenowych partii, ustanawia i znosi terenowe jednostki organizacyjne partii w postaci Jednostek Żandarmerii Obywatelskiej w gminach i Okręgów w województwach, sporządza informację z działalności finansowej partii, wykonuje wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej w zakresie zmian Statutu partii, wykonuje wszelkie inne czynności, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz. Komenda Główna może powierzyć wykonywanie poszczególnych zadań konkretnym funkcjonariuszom.


Art.22. Sąd Partyjny jest organem 3-osobowym, powoływanym przez Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej na 3-letnią kadencję.Funkcjonariusze Sądu Partyjnego powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego.


Art.23. Sąd Partyjny rozpatruje odwołania od uchwał Komendy Głównej Żandarmerii w przypadkach opisanych w Statucie, złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej treści przez osobę, której ona dotyczy, dokonuje wykładni postanowień Statutu, która wiąże inne organy oraz członków partii, stwierdza poprawność zwołania Zjazdu Żandarmerii, stwierdza poprawność podjęcia uchwał przez Zjazd Żandarmerii, rozpoznaje spory pomiędzy funkcjonariuszami partii, o ile skierują do Sądu Partyjnego taki wniosek, rozpoznaje spory kompetencyjne pomiędzy organami partii, zwołuje Zjazd Żandarmerii, gdyby Komenda Główna nie wykonywała swojego obowiązku, opiniuje projekty zmian Statutu

przygotowane przez Komendę Główną.


Art.24. Komisja Rewizyjna jest organem 4-osobowym, powoływanym przez Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej na 2-letnią kadencję. Funkcjonariusze Komisji Rewizyjnej powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego.


Art.25. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Komendy Głównej Żandarmerii Obywatelskiej pod względem zgodności z prawem, statutem i uchwałami Zjazdu, przedstawia Zjazdowi Żandarmerii Obywatelskiej sprawozdanie z kontroli działalności partii, zatwierdza sporządzoną przez zarząd informację z

działalności finansowej partii, przedstawia Komendzie Głównej partii swoje spostrzeżenia, uwagi postulaty na podstawie dokonywanych kontroli, zwołuje Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej, gdyby Komenda Główna, a następnie Sąd Partyjny nie wykonywał swojego obowiązku zwołania Zjazdu, opiniuje projekty zmian Statutu przygotowane przez Komendę Główną.


Art.26. W przypadku, gdyby w trakcie trwania kadencji z jakiegokolwiek powodu zwolniła się funkcja w Komendzie Głównej, Sądzie Partyjnym lub Komisji Rewizyjnej, pozostali funkcjonariusze danego organu kooptują funkcjonariusza Żandarmerii Obywatelskiej na pełnienie funkcji na czas do końca kadencji.


Art.27. Uchwały Komendy Głównej, Sądu Partyjnego i Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby funkcjonariuszy.

W razie równej ilości głosów decyduje głos Komendanta Głównego/przewodniczącego organu. Posiedzenia organów mogą odbywać się

za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania, a głosy oddawane także korespondencyjnie.


Art.28. Nie można łączyć funkcji w Komendzie Głównej, Sądzie Partyjnym i Komisji Rewizyjnej.


Art.29. Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej jest najwyższą władzą partii. Do uczestniczenia w zjeździe uprawnieni są wszyscy funkcjonariusze z biernym i czynnym prawem wyborczym, którzy mają opłacone składki członkowskie na dzień Zjazdu.  Mandat do udziału w Zjeździe potwierdza każdemu funkcjonariuszowi Komenda Główna, wydając stosowny dokument uprawniający do udziału w Zjeździe.

W razie odmowy potwierdzenia mandatu funkcjonariusz może odwołać się

niezwłocznie do Sądu Partyjnego, który sprawę rozstrzyga przed rozpoczęciem obrad Zjazdu. Czynne prawo wyborcze wykonuje się tylko osobiście.


Art.30. Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej jest zwoływany co najmniej raz w roku kalendarzowym, w terminach właściwych do wypełniania kompetencji Zjazdu, przez ogłoszenie na stronie internetowej partii i inne zwyczajowo przyjęte zawiadomienie. Ogłoszenie o Zjeździe będzie dokonane co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu. W ogłoszeniu podany będzie porządek obrad, miejsce i termin Zjazdu oraz informacja o tym, czy Zjazd będzie wybierał funkcjonariuszy jakiegoś organu partii lub zmieniał Statut.


Art.31. Do kompetencji Zjazdu Żandarmerii Obywatelskiej należy wybór w odpowiednich terminach funkcjonariuszy Komendy Głównej, Sądu Partyjnego oraz Komisji Rewizyjnej, przyjmowanie sprawozdań Komendy Głównej, Sądu Partyjnego i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, zmiana Statutu partii, wyznaczanie ogólnych kierunków programowych Żandarmerii Obywatelskiej, zatwierdzanie na

wniosek Komendy Głównej programu partii opracowanego przez Komendę Główną,

przyjęcie rezygnacji z pełnionych funkcji przez ustępujących funkcjonariuszy.


Art.32. Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej podejmuje uchwały wyłącznie w zakresie spraw, które zostały wskazane w ogłoszonym porządku obrad, na Zjeździe, co do którego Sąd Partyjny stwierdził prawidłowość zwołania, większością głosów, bez względu na liczbę uczestniczących w Zjeździe funkcjonariuszy.

Każda uchwała Zjazdu Żandarmerii Obywatelskiej do swojej ważności wymaga potwierdzenia przez urzędujący Sąd Partyjny podjęcia jej zgodnie z

prawem i postanowieniami Statutu.


Art.33. Podstawową terenową komórką organizacyjną Żandarmerii Obywatelskiej jest Jednostka Żandarmerii Obywatelskiej (JŻO), działająca na terenie gminy.

Jednostkę Żandarmerii Obywatelskiej tworzy Komenda Główna, gdy z wnioskiem o jej utworzenie wystąpi co najmniej 4 funkcjonariuszy Żandarmerii Obywatelskiej zamieszkujących na terenie danej gminy. Komenda Główna może zlikwidować Jednostkę Żandarmerii Obywatelskiej gdy jej liczba będzie mniejsza niż 3 lub gdy funkcjonariusze zaniechają aktywnej lub zgodnej z postanowieniami Statutu działalności partyjnej.

Komenda Główna może uchylić każdą decyzję podjętą przez funkcjonariuszy JŻO. Funkcjonariusze Jednostki Żandarmerii Obywatelskiej  powołują i odwołują spośród siebie Dowódcę JŻO, który organizuje pracę Jednostki i reprezentuje Jednostkę wobec Okręgu i organów partii. Dowódcą w jednostce powinien być funkcjonariusz o najwyższym stopniu.


Art.34. Jednostki z jednego województwa, w liczbie co najmniej pięciu, mogą wnosić do Komendy Głównej Żandarmerii Obywatelskiej o utworzenie struktury wojewódzkiej w postaci Okręgu Żandarmerii Obywatelskiej. Na czele Okręgu stoi dowódca jednej z Jednostek tworzących okręg, wybrany większością głosów funkcjonariuszy Jednostek z okręgu na czas do końca kadencji Komendy Głównej Żandarmerii Obywatelskiej.

Wybór może być uchylony przez Komendę Główną Żandarmerii Obywatelskiej. Komenda Główna może znieść Okręg, gdy liczba Jednostek w województwie będzie mniejsza niż 5 lub gdy dowódca Okręgu zaniecha aktywnej lub zgodnej z postanowieniami statutu działalności partyjnej. Komenda Główna Żandarmerii Obywatelskiej może uchylić każdą decyzję podjętą przez dowódcę Okręgu.


Art.35. Dowódcom Okręgów przysługuje głos doradczy wobec Komendy Głównej. Komenda Główna powinna zwoływać spotkania dowódców Okręgów w celu

wysłuchiwania ich opinii w istotnych sprawach partii. W spotkaniach tych mają prawo

uczestniczyć funkcjonariusze Komendy Głównej, Sądu Partyjnego, Komisji Rewizyjnej. Gdyby w jakimś województwie nie został powołany Okręg, na spotkania dowódców Okręgów Komenda Główna może zapraszać dowódców Jednostek z tego Okręgu.


Art.36. Działalność finansową Żandarmeria Obywatelska prowadzi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Środki finansowe na działalność Żandarmeria Obywatelska pozyskuje wyłącznie ze źródeł opisanych w przepisach prawa, a w szczególności ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.

Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne, zgodnie z przepisami prawa.


Art.37. Statut zmienia Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wyłącznie Komendzie Głównej. Przed wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej Komenda Główna przedstawia Sądowi Partyjnemu i Komisji Rewizyjnej projekt zmian Statutu w celu uzyskania opinii tych organów. Wniosek o zmianę Statutu przedstawia się Zjazdowi wraz z opiniami Sądu Partyjnego i Komisji Rewizyjnej. KOmenda Główna może cofnąć wniosek o zmianę Statutu do

momentu podjęcia uchwały.

 

Art.38. Partia ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały podjętej przez Zjazd Żandarmerii Obywatelskiej. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania partii może złożyć Komenda Główna Żandarmerii Obywatelskiej.

W uchwale o rozwiązaniu partii wskazuje się cel zgodny z prawem, na

jaki ma być przekazany majątek partii. Likwidatorami partii są dotychczasowi funkcjonariusze Komendy Głównej.


Art.39. W takim samym trybie może nastąpić połączenie Żandarmerii Obywatelskiej z inną partią lub partiami. Funkcjonariusze Żandarmerii Obywatelskiej stają się z mocy postanowień uchwały członkami nowej partii, chyba że złożą rezygnację.

W uchwale o połączeniu postanawia się o przekazaniu majątku na partię powstałą w wyniku połączenia.
(wzór logo i flagi Żandarmerii Obywatelskiej)